Verzekering

De advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd met ingang van 01.01.2013 via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de NV Amlin Corporate Insurance met zetel te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9. De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Deze polis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaten, zowel de contractuele als de buitencontractuele en dit ten aanzien van deren. Zijn ook gedekt in deze basispolis: de voorlopige bewindvoerder, de voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, de curator, de schuldbemiddelaar,…

Niet verzekerd is de schade die voortvloeit uit handeling van de verzekerde als conventioneel vereffenaar, uitvoerder van nalatenschappen, de aansprakelijkheid van faillissementscuratoren, vereffenaars of uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de Rechtbank van Koophandel.

De maximum dekking per schadegeval bedraagt 1.250.000 EUR. Bij extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt het maximumbedrag per schadegeval:

Voor lichamelijke schade: 6.200.000 EUR
Voor stoffelijke of onstoffelijke schade: 620.000 EUR

Bankrelatie:

Rekening ereloon: ​​IBAN: BE28 0010 6621 6320
(BNP Paribas Fortis)

Rekening derdengelden: ​IBAN: BE25 0010 6627 1082
(BNP Paribas Fortis)

BIC: ​​​​GEBABEBB